Onze werkwijze

Psychologenpraktijk Nieuwegein werkt probleem- en klantgericht.
We helpen zowel volwassenen als aan kinderen en jongeren van 6-18 jaar. En bieden de behandeling in het Nederlands en Engels.
Voor zowel de behandelingen in de Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Generalistische Basis GGZ

Psychologenpraktijk Nieuwegein is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ. De Basis GGZ kenmerkt zich door een probleemgerichte aanpak. Wij streven naar een kortdurende, klachtgerichte behandeling waarbij de wens van de cliënt centraal staat.

We doen dit door middel van gespecialiseerde behandelmethoden gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Het uitgangspunt van deze therapie is, dat iemand door het veranderen van zijn of haar gedachten en gedrag, zich ook anders gaat voelen. Voor de Generalistische Basis GGZ heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars contracten.

Voor volwassenen met een verwijzing voor Basis GGZ geldt momenteel een wachttijd van 20 weken.

Wanneer u dit te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat de behandeling start binnen 10 weken na de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Specialistische GGZ

De praktijk biedt ook behandelingen binnen de Specialistische GGZ aan, bedoeld voor problemen die complexer zijn en gedurende langere tijd bestaan.

Hiervoor heeft de praktijk geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het einde van de behandeling direct aan uw zorgverlener betaalt en de factuur indient bij uw zorgverzekeraar. Welke vergoeding u krijgt is afhankelijk van de polis die u heeft gekozen en of u wel of niet aanvullend verzekerd bent. Gaat u zelf bij uw zorgverzekeraar na wat u wel en niet vergoed krijgt.

Op het moment hebben wij een aanmeld-stop voor de specialistische GGZ.

Opbouw behandeling

In het eerste gesprek, de intake, maken we samen met u een inschatting of onze hulp resultaat kan hebben.
Om een goed beeld te vormen van u en uw klachten is echter vaak meer informatie nodig. Er kan daarom een testonderzoek volgen om de klachten duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

In het daarop volgende gesprek wordt dan met de behandeling begonnen. Er wordt tijdens de behandeling regelmatig en waar nodig mondeling geëvalueerd. Aan het einde van de behandeling wordt er vaak gewerkt aan een terugvalpreventieplan.

Wij hechten belang aan het betrekken van naasten bij de behandeling. U kunt een belangrijke naaste meenemen naar het intake gesprek als u dat prettig vindt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt tijdens de intake over hoe we deze naaste bij de behandeling kunnen betrekken. 

Bij de start van de behandeling, tijdens de behandeling en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen, die mede kan laten zien wat behandeleffecten zijn. Daarnaast wordt er regelmatig en waar nodig mondeling geëvalueerd. De psychologenpraktijk Nieuwegein neemt deel aan een klanttevredenheidsonderzoek dat centrum-breed wordt afgenomen.

Welke methoden gebruiken we?

Cognitie gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat denken, voelen en doen met elkaar samenhangt. Als iemand geneigd is om alles vanuit het negatieve te zien, wordt die persoon gemakkelijker angstiger of somberder en zal dan geneigd zijn om steeds minder te ondernemen. Dit versterkt weer het negatieve beeld en de negatieve gevoelens.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende ervaringen. EMDR is in 1989 ontwikkeld door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat EMDR goed en snel werkt bij verschillende soorten klachten.

Voor wie?

Post Traumatische Stress

Vaak verwerken mensen nare ervaringen op eigen kracht. Echter, soms ontstaan er psychische klachten zoals flashbacks, nachtmerries en herbelevingen waarbij de nare gebeurtenis steeds opnieuw wordt beleefd. Andere klachten die veel voorkomen zijn snel schrikken, vermijdingsreacties en prikkelbaar zijn. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan dan wordt dit een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS) genoemd. Dit is de stoornis waarvoor EMDR oorspronkelijk ontwikkeld is.

Breed inzetbaar

Inmiddels is gebleken dat EMDR bij veel meer klachten helpt, indien deze klachten zijn ontstaan na nare, ingrijpende, schokkende of schaamtevolle ervaringen. Deze ervaringen kunnen zeer divers zijn, zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf, verlieservaringen of vervelende ervaringen op het werk of bij de (tand)arts. Ook voor ervaringen uit de jeugd die nog steeds in het hier-en-nu invloed hebben, zoals pesterijen of emotionele verwaarlozing, blijkt EMDR werkzaam. Daarnaast kan een nare ervaring inhouden dat je niet zelf, maar iemand anders slachtoffer hebt zien worden. Ook kunnen angsten hun oorsprong hebben in iets aangrijpends dat je hebt gelezen, gehoord of op t.v. hebt gezien, waarna je zelf bang bent geworden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vliegangst of tandartsangst.

EMDR kan vooral toegepast worden als de herinnering aan een nare ervaring nu nog steeds spanning oproept, of wanneer er situaties worden vermeden om deze spanning niet te voelen. Bijvoorbeeld: iemand heeft een nare ervaring gehad bij de tandarts. Vervolgens roept een uitnodiging voor een tandartsbezoek veel spanning op. Sommige mensen vermijden dan de tandarts of komen er zo min mogelijk. Uiteindelijk kan dat problemen geven door spanningsklachten of verwaarlozing van het gebit.

EMDR kan afzonderlijk worden toegepast, maar wordt ook veel gebruikt als onderdeel van een bredere behandeling waarbij ook andere methoden worden gebruikt. Het gaat erom de cliënt te helpen de herinneringen aan nare ervaringen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Werkwijze

De behandelaar zal je vragen terug te denken aan de traumatische herinnering. Eerst gebeurt dat om meer informatie te verzamelen, daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De behandelaar zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een taak die het werkgeheugen belast. Dit kan zijn dat je met je ogen de vingers van de behandelaar volgt die op 30 cm van het gezicht heen en weer bewegen. Of de behandelaar gebruikt een koptelefoon waarop je tikjes hoort waar je je aandacht op moet richten. Na elke set van oogbewegingen of tikjes wordt er even rust genomen. De behandelaar zal dan vragen wat er in je opkomt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke serie oogbewegingen of tikken gevraagd je te concentreren op de gewaarwordingen, waarna een nieuwe serie oogbewegingen/tikken volgt.

Effecten

Na verloop van tijd zal de herinnering haar emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van de gebeurtenis naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. De effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer plek krijgt in je levensgeschiedenis.

Na afloop van een EMDR-behandeling kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk op zich goed, maar toch kan dit in sommige gevallen het gevoel geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.

Werkingsmechanisme

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR en de effectiviteit ervan is duidelijk aangetoond. Over waarom EMDR werkt zijn er verschillende theorieën. Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische ervaring wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de behandelaar of het luisteren naar tikjes, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Voor meer informatie over EMDR kunt u terecht op www.emdr.nl.

Kosten

Psychologenpraktijk Nieuwegein heeft contracten met bijna alle verzekeraars, met uitzondering van Caresq (Iptiq, Promovendum, National Academic, Besured) en Aevitae (EUCARE) . Gezien de diversiteit aan verzekeringen raden wij u aan zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoeveel u vergoed krijgt voor behandeling van een GZ-psycholoog/Eerstelijnspsycholoog. Voor vergoeding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Heeft u nog vragen? Of wilt u zich aanmelden? Dat kan telefonisch (optie 3) of online.

ACT

ACT staat voor “Acceptatie en Commitment Therapie”.

Deze therapie is een van de nieuwere therapievormen binnen de cognitieve gedragstherapie. Binnen de praktijk wordt deze vorm van therapie in een groepstraining aangeboden. Als u geïnteresseerd bent in deze therapie, neemt u gerust contact op met de praktijk voor meer informatie.

ACT bouwt voort op de kennis en ervaring van vele jaren en gebruiken ook de nieuwste inzichten op het gebied van kennis over hoe onze hersenen werken.

Regelmatig hebben mensen al veel geprobeerd om bijvoorbeeld van negatieve gevoelens en gedachten af te komen, soms ook al andere psychologische hulp. Uiteindelijk blijkt vaak dat deze innerlijke ervaringen niet onder controle te krijgen zijn. Soms worden ze een tijd minder, maar ze kunnen ineens weer terugkomen. Bovendien kost het tijd, energie en aandacht om die innerlijke ervaringen onder controle proberen te krijgen. Al die tijd, energie en aandacht kan op dat moment niet gebruikt worden voor waardevolle dingen in het leven. Dit veroorzaakt lijden, het leven gaat voorbij terwijl je bezig bent met het worstelen met jezelf. Bovendien blijkt vaak dat die worsteling met jezelf een versterking van je klachten tot gevolg heeft.

ACT gaat op zoek naar iets wat bruikbaarder is en doet dat door bovenstaande vraag om te draaien. We gaan aan de slag om nu te beginnen met een waardegericht leven te leven ondanks en met de negatieve gevoelens en gedachten. Dit doorbreekt de negatieve spiraal en leidt daardoor op lange termijn tot een vermindering van klachten. ACT werkt veel met praktische oefeningen, ervaringsoefeningen, verhalen, metaforen om dit te leren. We besteden veel aandacht aan hoe je zou willen leven en hoe je dat zou kunnen aanpakken.

Kort samengevat komt ACT hier op neer: 
Leren datgene te accepteren waar je geen controle over hebt, leren aan te pakken waar je wel controle over hebt en leren het onderscheid tussen die twee te zien.

Boekentip: “De valstrik van het geluk” van Russ Harris.

Partnerrelatie therapie

Stellen die in relatietherapie gaan hebben één ding gemeen: ze willen een verandering in hun relatie. Ze lopen ergens tegenaan waar ze niet tevreden over zijn, terwijl het maar niet lukt om het anders te doen. En omdat het niet lukt, herhalen ze vaak dezelfde negatieve patronen in hun relatie.

Hierdoor stapelen teleurstellingen zich op. Onze partner is in zekere zin onze schuilplaats in het leven. De meeste ruzies in een relatie zijn een protest tegen het ervaren verlies van verbondenheid. Het klinkt tegenstrijdig, maar kritiek, eisen, woede, jezelf terugtrekken kunnen gezien worden als noodsignalen naar de partner met als doel de verbinding en het gevoel van onderlinge veiligheid te herstellen. Deze noodsignalen worden vaak niet begrepen: niet door de partner die ze ontvangt, maar ook niet door de partner die ze uitzendt. De “zeurende” vrouw doet in feite verwoede pogingen om aandacht te krijgen van haar partner omdat ze hem mist. De “ongeïnteresseerde” man trekt zich terug omdat hij voortdurend voelt dat hij tekort schiet, terwijl hij zo graag de ander gelukkig wil maken. Naarmate partners langer de onderlinge verbinding missen, worden hun interacties steeds negatiever. Vaak komt men dan tot de conclusie dat de ander niet deugt en moet veranderen. Echter niet de ander is het probleem, maar de interactiepatronen waar men in gevangen komt te zitten. Iedere relatie is uniek en heeft haar eigen dynamiek. Maar wat jullie dynamiek ook is: als jullie relatie eenmaal in patronen vastzit, kan het moeilijk zijn om er zelf uit te komen. Dan heeft een afspraak bij een therapeut beslist zin. Wanneer je er als stel onvoldoende uitkomt, kan hij of zij samen met jullie zorgen voor helderheid in hoe jullie het nú samen doen, wat misschien beter bij jullie past en hoe je dat kunt bereiken.

Je kan je relatie beoordelen op basis van een vijftal thema’s.

 • Emotionele saamhorigheid
  Er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze worden ook geuit. Er is voldoende overeenstemming tussen jou en je partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. Je laat regelmatig merken dat je van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.
 • Onafhankelijkheid
  Je partner heeft respect voor je en probeert niet om je te veranderen, maar aanvaardt je zoals je bent. Je partner heeft niet de neiging om je te controleren of de baas over je te spelen. Jullie zijn eerlijk tegenover elkaar: er kan veel besproken en gezegd worden en je kan goed naar je partner luisteren.
 • Identiteit
  Je hebt een positieve en realistische evaluatie van jezelf als partner en, mede door de relatie, een positief zelfbeeld en algemene levenstevredenheid.
 • Conflicthantering
  Jij en je partner gaan op een adequate manier om met conflicten, door rustig met elkaar te praten en op een rustige manier tot een oplossing proberen te komen.
 • Seksualiteit
  Je bent tevreden over de seksualiteit en over de afstemming tussen jou en je partner met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied.

Het is absoluut niet nodig om op alle gebieden hoog te scoren om tevreden te zijn met je relatie. Maar als je op meerdere gebieden laag of zeer laag scoort, is het belangrijk om erover te praten. Samen, of met een therapeut.

E-health

Wij bieden ook behandelingen aan in de vorm van e-health. Met e-health bedoelen we het gebruik van online behandelprogramma’s om uw geestelijke gezondheid te ondersteunen. E-health bieden wij ook aan ter overbrugging van de mogelijke wachtperiode die kan ontstaan voor een intake.

Op dit moment zijn er speciale programma’s ontwikkeld die in deze bijzondere tijd kunnen ondersteunen, zoals ‘Omgaan met corona-stress’. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan vooral contact met ons op.

Bij de psychologenpraktijk Nieuwegein kunt u verschillende e-health modules volgen.

Een greep uit ons aanbod voor volwassenen en kind en jeugd:

Angst en paniek, trauma, ADHD, autisme, stemming en rouw, emotieregulatie, levensfase, dwang, stress en overspanning, verslaving, somatiek, persoonlijke ontwikkeling (o.a. balans, communiceren, geluk, opkomen voor jezelf), zelfbeeld (o.a. zelfcompassie), leefstijl, persoonlijkheidsproblematiek (o.a schematherapie).

Daarnaast zullen wij op korte termijn ook Virtual Reality behandelingen aan gaan bieden. De volgende modules zijn daarin mogelijk: Spreekangst (volwassenen en jongeren), smetvrees, MRI, ontspanning, rijangst, hondenfobie, claustrofobie, agorafobie. Virtual Reality kan een aanvulling zijn op de face- to face contacten. U kunt met uw behandelaar afstemmen hoe een Virtual Reality programma wordt toegepast in uw behandeling. 

Investering

Om er echt iets aan te hebben wordt van u gevraagd tijd te investeren in het volgen van de module, en deze met aandacht te volgen en af te ronden.

Kosten

Aan het volgen van een e-health module als onderdeel van uw behandeling zijn voor u geen extra kosten verbonden. De eventuele tijd die uw therapeut besteedt aan begeleiding wordt vergoed in de generalistische Basis GGZ.

Wat neemt u mee bij de eerste afspraak?

Bij uw eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen

 • verwijsbrief van de huisarts
 • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)

Cliëntenraad

De Psychologenpraktijk heeft een cliëntenraad, waarin cliënten worden geraadpleegd over verschillende uiteenlopende onderwerpen als bijvoorbeeld deze website, de inrichting van onze wachtruimte, onze bereikbaarheid.