Privacy policy – AVG

Privacy Policy – 180716

Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van:

Patiënten (groep 1) of cliënten (groep 2);
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. declaratieproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. medische fitness training;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. Landelijke Database Fysiotherapie (na uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. Klanttevredenheidsonderzoek Qualiview (na uw uitdrukkelijke toestemming)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst , declaratieproces of abonnement;

Zorgverleners (groep 3);
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF);
 • Overleg omtrent gezamenlijk patiënten na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde (groep 4);
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Medewerkers (groep 5);
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

De volgende gegevens worden vastgelegd voor de verschillende groepen:

groep 1groep 2groep 3groep 4groep 5
naamxxxxx
adresgegevensxxxxx
geslachtxxxxx
geboortedatumxxx
telefoonnummerxxxxx
e-mailadres/zorgmailxxxxx
huisartsxx
verwijzerxx
gezondheidsgegevensxx
behandelgegevensx
verzekeringsgegevensx
BSNxxx
identificatiebewijs *xxx
AGB codexx
websitex
BIG nummerx
salarisgegevensx
bankgegevensx
VOGx
referenties
eerdere werkgevers
x
gegevens omtrent
sollicitatie
x
gegevens omtrent
functionerings- en
voortgangsgesprekken
x
bewaartermijnbehandel-
over-eenkomst +15 jaar (WGBO)
contract-periode +7 jaar (financiële administratie)behandel-
overeenkomst betreffende patiënt +15 jaar (WGBO)
zolang er sprake is van samen-werkinggedurende diensttijd +7 jaar (salaris-gegevens)
* Identificatiebewijs wordt gecontroleerd en nummer wordt geregistreerd in het medische dossier, bij werknemers wordt er een kopie bewaard. 
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons (Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein) geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Papieren administratie wordt achter slot en grendel bewaard.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met op met Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein.

Contactgegevens
Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein
Zoutkamperschans 1, 3432 TZ, Nieuwegein