Huisreglement

Nieuwegein, 1 januari 2018

In dit huishoudelijk reglement staan onze huisregels, waaraan wij u vragen zich te houden gedurende uw behandelperiode. Hiermee geven we u inzicht in onze werkwijze om misverstanden voorkomen.

Afspraak afzeggen
 • Wanneer u niet kunt komen, horen wij dat graag zo snel mogelijk, om iemand anders blij te maken met de vrij gekomen tijd. Zegt u daarom minimaal 24u voor de afspraak af. Dit kan:
  • via het antwoordapparaat van uw behandelend fysiotherapeut
  • telefonisch via keuzemenu  ‘overige vragen’
  • via fysio@ghcdeschans.nl.  Vermeldt uw naam, fysiotherapeut en datum/tijd van uw afspraak
 • Zegt u de afspraak niet of te laat af, dan wordt de tijd bij u in rekening gebracht
Eerste behandeling
 • U dient de volgende zaken mee te nemen:
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) zodat u zich kan legitimeren
  • Verwijsbrief van arts of specialist (indien van toepassing)
  • Zorgverzekeringpas of -polis
 • Wij zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie vast te leggen
 • Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten.
Hygiëne
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u zorgt voor uw persoonlijke hygiëne
 • Voor reguliere behandelingen vragen we u een grote handdoek meet te nemen
 • Bij gebruik van de oefenzaal adviseren wij u sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen
 • In de oefenzaal is gebruik van een eigen handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden
 • De mogelijkheid bestaat om voor en/of na de behandeling/training te douchen
Kwaliteit
 • Alle fysiotherapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Fysiotherapeut is zo’n beroep. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar.
 • Alle fysiotherapeuten, met- of zonder specialisme, die in onze praktijk werken zijn ook nog geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen, te weten:
  • Inschrijving in het BIG-register
  • Deelname aan de KNGF klachtenregeling
  • Deelname aan verplichte na- en bijscholing
  • Werken conform de KNGF richtlijnen
Respect
 • Onze intentie is een ieder respectvol te bejegenen en te behandelen. Dit verwachten wij ook van u als patiënt / cliënt. Wanneer dat niet het geval is, wordt de behandelrelatie beëindigd/niet gestart.
 • Het is niet toegestaan om in dit gebouw te roken
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak
Betalingsprocedure en vergoedingen
 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de cliënt
 • De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt
Privacy
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 • Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts verslag doen van de behandeling nadat deze is afgesloten.
 • Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt.
 • Bij personen onder de 16 jaar mag er een 1 begeleider tijdens de training/therapie in de oefenzaal aanwezig blijven. Bij personen boven de 16 jaar vragen wij de begeleiders te vertrekken uit de zaal bij aanvang van therapie en/of training.
Aansprakelijkheid

Fysiotherapie GHC de Schans is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van haar bezoekers.

Klachten
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut en een van de maatschap leden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
 • Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.