Wanneer kunnen we u niet helpen?

U kunt helaas niet bij ons terecht als er sprake is van: problematiek met een hoog risico en/of hoge complexiteit. Dit is het geval als er duidelijke aanwijzingen zijn (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcidaliteit, (huiselijk)geweld, kindermishandeling of automutilatie. En/of er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt. 

Vergoedingen

Wilt u weten wat u vergoed krijgt voor fysiotherapie?
Fysiotherapie Gezondheidscentrum De Schans heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Als u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie

Dan gaat onze rekening direct naar uw zorgverzekeraar.

Is het een behandeling vanwege een chronische indicatie? Dan declareren wij direct bij uw verzekeraar.
Let wel: als uw eigen risico nog niet volledig gebruikt is of als u onvoldoende aanvullend verzekerd bent, kunt u alsnog een rekening van ons of uw verzekeraar krijgen.
Wilt u weten wat een chronische aandoening is? Kijk dan in de chronische lijst, die door de overheid is opgesteld.

Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie

In 2012 heeft de overheid bepaald dat u de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening zelf moet betalen als u geen aanvullende verzekering heeft.
Wilt u weten wat een chronische aandoening is? Kijk dan in de chronische lijst, die door de overheid is opgesteld.

Tarieven in 2022

Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor patienten:

 • die niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie,
 • met een restitutiepolis
Fysiotherapie 
(op haptonomische basis)
per behandeling in de praktijk€ 37,50
behandeling bij patiënt thuis€ 55,00
Manuele therapieper behandeling in de praktijk€ 48,00
behandeling bij patiënt thuis€ 65,50
Oedeemtherapieper behandeling in de praktijk€ 53,00
behandeling bij patiënt thuis€ 70,50
Overige behandelingentoeslag voor behandeling bij patiënt thuis€ 17,50
eenmalig fysiotherapeutisch consult
(op medische indicatie en met verslaglegging)
€ 69,00
instructie/ overleg met ouders/ verzorgers van patiënt€ 37,50
versterkte verband- en hulpmiddelen
(afhankelijk van het gebruikte materiaal)
n.t.b.
eenvoudige, korte rapporten€ 37,50
meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 69,00
telefonische zitting€ 16,80
screening€ 15,00
intake en onderzoek na screening€ 52,50
intake en onderzoek na verwijzing€ 52,50
toeslag buiten reguliere werktijd op eigen verzoek€ 17,50
groepstarieven op aanvraag bij de fysiotherapeut

In alle gevallen wordt een niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraak (minimaal 24 uur van te voren) bij u voor 75% persoonlijk in rekening gebracht!

De vergoeding die u krijgt van uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekering die u hebt afgesloten. U kunt dit zelf nalezen in uw polisvoorwaarden.

Privacy policy – AVG

Privacy Policy – 180716

Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van:

Patiënten (groep 1) of cliënten (groep 2);
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. declaratieproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. medische fitness training;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. Landelijke Database Fysiotherapie (na uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. Klanttevredenheidsonderzoek Qualiview (na uw uitdrukkelijke toestemming)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst , declaratieproces of abonnement;

Zorgverleners (groep 3);
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF);
 • Overleg omtrent gezamenlijk patiënten na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde (groep 4);
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Medewerkers (groep 5);
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

De volgende gegevens worden vastgelegd voor de verschillende groepen:

groep 1groep 2groep 3groep 4groep 5
naamxxxxx
adresgegevensxxxxx
geslachtxxxxx
geboortedatumxxx
telefoonnummerxxxxx
e-mailadres/zorgmailxxxxx
huisartsxx
verwijzerxx
gezondheidsgegevensxx
behandelgegevensx
verzekeringsgegevensx
BSNxxx
identificatiebewijs *xxx
AGB codexx
websitex
BIG nummerx
salarisgegevensx
bankgegevensx
VOGx
referenties
eerdere werkgevers
x
gegevens omtrent
sollicitatie
x
gegevens omtrent
functionerings- en
voortgangsgesprekken
x
bewaartermijnbehandel-
over-eenkomst +15 jaar (WGBO)
contract-periode +7 jaar (financiële administratie)behandel-
overeenkomst betreffende patiënt +15 jaar (WGBO)
zolang er sprake is van samen-werkinggedurende diensttijd +7 jaar (salaris-gegevens)
* Identificatiebewijs wordt gecontroleerd en nummer wordt geregistreerd in het medische dossier, bij werknemers wordt er een kopie bewaard. 
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons (Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein) geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Papieren administratie wordt achter slot en grendel bewaard.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met op met Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein.

Contactgegevens
Fysiotherapie gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein
Zoutkamperschans 1, 3432 TZ, Nieuwegein

Huisreglement

Nieuwegein, 1 januari 2018

In dit huishoudelijk reglement staan onze huisregels, waaraan wij u vragen zich te houden gedurende uw behandelperiode. Hiermee geven we u inzicht in onze werkwijze om misverstanden voorkomen.

Afspraak afzeggen
 • Wanneer u niet kunt komen, horen wij dat graag zo snel mogelijk, om iemand anders blij te maken met de vrij gekomen tijd. Zegt u daarom minimaal 24u voor de afspraak af. Dit kan:
  • via het antwoordapparaat van uw behandelend fysiotherapeut
  • telefonisch via keuzemenu  ‘overige vragen’
  • via fysio@ghcdeschans.nl.  Vermeldt uw naam, fysiotherapeut en datum/tijd van uw afspraak
 • Zegt u de afspraak niet of te laat af, dan wordt de tijd bij u in rekening gebracht
Eerste behandeling
 • U dient de volgende zaken mee te nemen:
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) zodat u zich kan legitimeren
  • Verwijsbrief van arts of specialist (indien van toepassing)
  • Zorgverzekeringpas of -polis
 • Wij zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie vast te leggen
 • Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten.
Hygiëne
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u zorgt voor uw persoonlijke hygiëne
 • Voor reguliere behandelingen vragen we u een grote handdoek meet te nemen
 • Bij gebruik van de oefenzaal adviseren wij u sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen
 • In de oefenzaal is gebruik van een eigen handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden
 • De mogelijkheid bestaat om voor en/of na de behandeling/training te douchen
Kwaliteit
 • Alle fysiotherapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Fysiotherapeut is zo’n beroep. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar.
 • Alle fysiotherapeuten, met- of zonder specialisme, die in onze praktijk werken zijn ook nog geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen, te weten:
  • Inschrijving in het BIG-register
  • Deelname aan de KNGF klachtenregeling
  • Deelname aan verplichte na- en bijscholing
  • Werken conform de KNGF richtlijnen
Respect
 • Onze intentie is een ieder respectvol te bejegenen en te behandelen. Dit verwachten wij ook van u als patiënt / cliënt. Wanneer dat niet het geval is, wordt de behandelrelatie beëindigd/niet gestart.
 • Het is niet toegestaan om in dit gebouw te roken
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak
Betalingsprocedure en vergoedingen
 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de cliënt
 • De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt
Privacy
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 • Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts verslag doen van de behandeling nadat deze is afgesloten.
 • Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt.
 • Bij personen onder de 16 jaar mag er een 1 begeleider tijdens de training/therapie in de oefenzaal aanwezig blijven. Bij personen boven de 16 jaar vragen wij de begeleiders te vertrekken uit de zaal bij aanvang van therapie en/of training.
Aansprakelijkheid

Fysiotherapie GHC de Schans is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van haar bezoekers.

Klachten
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut en een van de maatschap leden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
 • Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.