Behandelingsvoorwaarden

BEHANDELINGSVOORWAARDEN
PSYCHOLOGENPRAKTIJK NIEUWEGEIN

Kosten en verzekering
 • Eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Vanaf die datum worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering vier producten Basis GGZ vergoed: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en Basis Chronisch. Op grond van de gestelde diagnose en de ernst van de klachten wordt bepaald welk product van toepassing is. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet u zijn verwezen door uw huisarts. Ook moeten de psychische problemen voor vergoeding voldoen aan de criteria van een psychische stoornis zoals omschreven in de DSM-IV. De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen zijn ontstaan) niet vergoed. U zal deze behandeling zelf moeten betalen. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen. Dit wordt aan u gefactureerd als Overig Product (OVP).
 • De vergoeding van de zorg valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Het verplichte eigen risico is in 2018 €385,- per persoon in totaal. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. De declaratie van een behandeltraject (= een reeks gesprekken naar aanleiding van een verwijsbrief van de huisarts) vindt plaats in het jaar waarin dit traject gestart is. Uw eigen risico wordt dus aangesproken in het jaar waarin u een traject start.
 • Als u geen recht (meer) heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar, sturen wij u maandelijks onze factuur, die u conform onze betalingsvoorwaarden binnen 30 dagen dient te voldoen. Als u van zorgverzekeraar wisselt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van uw rekeningen.
 • Sinds 1 januari 2015 loopt de vergoeding van de jeugdhulp (kinderen onder de 18 jaar) via de gemeente. Onze praktijk heeft een contract met de 5 gemeenten in de regio Lekstroom. Voor kinderen uit de gemeente Nieuwegein en IJsselstein is voor hulp vanuit onze praktijk een verwijzing van het sociale wijkteam nodig. Voor kinderen uit de gemeenten Houten, Lopik en Vianen is een verwijzing van de huisarts nodig.
 • Het dagtarief van de onverzekerde zorg is € 95,00 per sessie. Het avondtarief (vanaf 17.00 uur) is € 95,00 per sessie. (Het afzeggen van sessies kunt u doen minimaal 24 uur van te voren in werkdagen) Als u uw afspraak te laat annuleert, worden de kosten van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. 
  De verzekering vergoedt dit dan niet.
Regels en afspraken
 • Roken is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons dienen voor het betreden van de praktijk te zijn uitgeschakeld.
 • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als cliënt onder invloed van middelen (alcohol, drugs, e.d.) is. Dit gebeurt naar inschatting van de therapeut. Er zal dan een nieuwe sessie worden afgesproken, de afgebroken sessie wordt wel in rekening gebracht.
 • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als de therapeut fysiek of verbaal door de cliënt bedreigd wordt, dit naar beoordeling van de therapeut. De therapeut heeft dan het recht om de therapie eenzijdig te beëindigen.
Privacy
 • Cliëntendossiers worden tijdens de behandeling in beveiligde kasten opgeborgen. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier gedurende 15 jaar (gerekend vanaf het einde van de behandeling) in een eveneens beveiligd archief bewaard, daarna wordt het dossier vernietigd door een medewerker van Psychologenpraktijk Nieuwegein.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt wordt er geen enkele informatie over de cliënt verstrekt aan derden. Wanneer informatie aan derden wordt gegeven, heeft de praktijk het recht dit in rekening te brengen bij de aanvrager.
 • Indien dit door de therapeut van belang wordt geacht, wordt tijdens intervisie binnen de praktijk, de problematiek van de cliënt als casus besproken. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.
 • Voor kinderen onder de 12 jaar is voor behandeling toestemming nodig van beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers. Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar is voor behandeling toestemming nodig van de jongere zelf en beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben geen toestemming van (gezaghebbende) ouders/verzorgers nodig om in behandeling te gaan. 
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om –anonieme- statistische informatie (zoals leeftijd, geslacht en soort problematiek), uit de cliëntendossiers te gebruiken voor statistische doeleinden, zoals het jaarverslag van het Regionaal Orgaan voor Eerstelijnspsychologen.
ROM

Sinds 1 januari 2014 vragen zorgverzekeraars om de ‘ROM’ (Routine Outcome Monitoring). Dit betekent dat we periodiek (bij aanvang, tijdens en na afsluiting van de behandeling) middels een vragenlijst metingen verrichten met als doel de klachten en het beloop daarvan in kaart te brengen. De uitslagen zijn slechts een hulpmiddel en nooit maatgevend.

Beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het instituut kent een beroepscode die voor al haar leden geldt. Als u meent dat de psycholoog de beroepscode geschonden heeft, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de praktijkhouder van psychologenpraktijk Nieuwegein of bij het NIP (Postbus 2085, 3500 GB, Utrecht).

Kwaliteitsstatuut

Alle psychologen werkzaam bij de praktijk hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze zijn ter inzage op het secretariaat aanwezig.